ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอรนุช นิสังกาศ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

 

เจ้าพนักงานธุรการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน