ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสำเร็จวิทยา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายไสว สารีบทศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในพิธี พร้อมทั้งกล่าวบรรยาย และมีนางศิริลักษณ์ ห้องทองคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากผู้บริหารสถานศึกษา,หัวหน้าฝ่ายวิชาการ,ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน จาก 6 โรงเรียน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close