ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติปี 2561

กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของประเทศไทย จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติในปี 2561 จำนวน 31 หลักสูตร โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับ ภายในประเทศ (สำหรับผู้รับการประเมินจากประเทศไทย) และค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 600 บาท ซึ่งการเข้าร่วมหลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไทยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลไทยให้หน่วยงานในสังกัดทราบ โดยผู้สนใจสามารถสมัครรับทุนการศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ http://tica.thaigov.net หัวข้อ
Annul International training (AITC) 2018 จะต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อใช้ชื่อผู้สมัครรับทุนในหลักสูตรที่สนใจเพียงหนึ่งหลักสูตรต่อหนึ่งหน่วยงาน ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดตามเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close