ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ระยะที่ 2

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เชิงบูรณาการจังหวัดสระแก้ว พ. ศ. 2561-2564 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสมบูรณ์ อรุณพงศ์ อดีตรองศึกษาธิการภาค 3 และภาค 9 เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ 2 /ตัวแทนผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระแก้ว / ผู้แทนของหน่วยงานอุดมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว /และผู้แทนคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการตลอดการประชุมนี้ ใช้งบประมาณจากโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close