ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

ตรวจสารเสพติด ว.เทคนิค

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายสาคร โห้วงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นไทย คนดี คนเก่ง และมีความสุข ภายใต้กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อค้นหานักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติดและกลุ่มค้า ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจหาสารเสพติด ในนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เพื่อนำผู้เสพเข้ารับการรักษาหรือบำบัด ต่อไป

นายรุ่ง ตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

เอกสารแนบ :

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0958890816
Id line : rong.sk
กลุ่มอำนวยการ : moesk1 password : moe12345678
facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว www.moesakaeo@gmail.com
pass : moe050660

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close