ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย(รับผู้ตรวจราชการ)

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ต่อ ดร.อำนาจ วิชญานุวัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นเป็นประธาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นการนำครูปฐมวัยทั้ง ๕ จังหวัด เข้าประชุมโครงการฯ และศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีผลงานที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งในครั้งที่ ๑ นี้ จัดที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีผู้บริหารและคณะครูได้จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้และให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close