ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในหน่วยงานรัฐ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นประสบการณ์และมุมมองของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหญิงชายและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ พร้อมนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในหน่วยงานรัฐ ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจโดยสามารถ สแกน QR Code หรือเพจ facebook Gender Society หรือสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close