ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในหน่วยงานรัฐ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นประสบการณ์และมุมมองของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหญิงชายและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ พร้อมนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในหน่วยงานรัฐ ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจโดยสามารถ สแกน QR Code หรือเพจ facebook Gender Society หรือสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cheera.owf@gmail.com

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว)
0885221059
Id line : long.sk
facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
www.moesakaeo@gmail.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close