ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีสาระสำคัญ 3 ด้านคือ 1 ด้านเศรษฐกิจ 2 ด้านสังคม และ 3 ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ ซึ่งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลักธรรมนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงขอแจ้งข้อสั่งการดังกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือได้ที่ http://ops.sueksa.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close