ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน โดยมีชื่อใหม่คือ “สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ. ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยใช้ตัวย่อว่า สกพอ. และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Eastern Economic Corridor Office of Thailand

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close