ข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจ ศธจ.เรื่องแนะนำ

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ฝ่ายสืบเสาะและตรวจสอบ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว ฝ่ายสืบเสาะและตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการออกเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 รายได้แก่
1. นางมณี มั่งคั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง
2. นางสุวิมล ชอบเงิน ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภออรัญประเทศ
โดยมีนาย ศักดิ์ชัย บรรณสาร เป็นประธานการประชุม และมีนายประสาร พรหมณา เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะและตรวจสอบได้ออกเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ออกเก็บข้อมูลของนางมณี มั่งคั่ง ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ออกเก็บข้อมูลของนางสุวิมล ชอบเงิน ณ กศน.อำเภออรัญประเทศ
โดยในที่ประชุม ได้สรุปผลการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ของครูที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองราย และส่งข้อมูลให้คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 1 คน ต่อไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close