ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดโครงการส่งเสริมครอบครัวประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งในปี 2561-2562 ได้จัดโครงการคัดเลือกและเผยแพร่ครอบครัวประชาธิปไตย คือครอบครัวคนไทยที่สมาชิกทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมและวัฒนธรรมตามวิถีประชาธิปไตยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยสม่ำเสมอ มีคุณความดีที่ประจักษ์ต่อสังคมทั่วไป ทั้งนี้หากหากหน่วยงานใดมีครอบครัวที่เห็นว่า มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดขอให้ส่งเอกสารแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสรรหาครอบครัวประชาธิปไตย โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้
img138

เอกสารแนบ :

กลุ่มอำนวยการ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ชั่วคราว) นายโสภณวิชญ์ กัณเหตุ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0885221059 Id line : long.sk facebook : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพจ : ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว [email protected]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Close