ข่าวที่ผ่านมา

ทำหลักฐานการเบิกเงินเป็นเท็จ การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้วตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2565 การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

การพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 และได้รับวัคซีน จ.สระแก้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

จดหมายข่าว=>>ศธจ.สระแก้ว

หน่วยงานทางการศึกษา (สก.)

ข่าวที่ผ่านมา

Protected with SiteGuarding.com Antivirus
Protected with GEO protection plugin