กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /กฎ /ระเบียบ/ประกาศ

 

พระราชบัญญัติ 

2560v18 แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลช่วงการเปลี่ยนผ่าน

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบฯ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

ข้อมูลคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย ข้อมูลคำแปลกฎหมายและกฎ และการการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้และปัญหาในการดำเนินการตามกฎหมาย