การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตาม ประกาศสำนักงานเลขาธิการ เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพฯ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ตาม ประกาศสำนักงานเลขาธิการ เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพฯ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ ไม่ใช่ขอคืนได้ทุกคนนะคะ ผู้ที่จะขอคืนเงิน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และใช้ใบเสร็จฉบับจริงเป็นหลักฐานในการขอเบิกจ่ายเงินของทางราชการ (ในปี 2548 – 2549 มีผู้ขอรับเงินคืนไปแล้ว จำนว 319,306 ราย)

**บุคคลที่สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมตามประกาศฯ คือ ผู้ที่เป็นครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 11 มิถุนายน 2546 และดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อเนื่องมาถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2546 และมีใบเสร็จรับเงินการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฉบับจริง ที่ระบุหว่างวันที่ 4 มกราคม – 10 มีนาคม 2548 (ค่าขึ้นทะเบียนจำนวน 500 บาท) เนื่องจาก เป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ แก่ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตาม พรบ.ครู พ.ศ. 2488 อยู่แล้วก่อน พรบ.ครู พ.ศ. 2546 มีผลใช้บังคับ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 มีนาคม 2548

รายละเอียดต่างๆ ดังคำชี้แจง รายละเอียดประกอบการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม ที่ปรากฏรูปภาพด้านล่าง (รบกวนอ่านคำชี้แจงโดยละเอียดนะคะ)

โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบการชำระเงินด้วยตนเอง ว่าเคยได้ชำระเงินไว้ตามเงื่อนไขหรือไม่ ได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา ทั้งนี้ ข้อมูลการชำระเงินที่อยู่ในระบบเว็บไซต์ของคุรุสภา ไม่สามารถใช้แทนใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้ (เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่ามีการชำระเงินในช่วงเวลา 4 ม.ค – 10 มี.ค 48 เป็นผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขการขอคืนได้ แต่การขอคืนเงินต้องมีใบเสร็จฉบับจริงเพื่อขออนุมัติเบิกเงินคืนแก่สมาชิกตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ )

http://www.ksp.or.th/service/pv.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 037-247390
งานคุรุสภา ณ ศธจ.สระแก้ว

หรือ 02 304 9899 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา