การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน