สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยขอเชิญผู้ที่สนใจได้ส่งเรื่องจริงของผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยสามารถส่งแบบประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อจำนวน 2 แผ่น ไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1onwHA-e2l-mETKinVRbVunLQlwcr2PST?usp=drive_open

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา