วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้พัฒนาตนเอง พัฒนางานให้มีมาตรฐาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 4 รางวัล

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

 

ข่าวที่ผ่านมา