การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดให้มีกิจกรรมการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในระดับพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กได้มีเวทีในการนำเสนอ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนเป็นการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย และด้าน การจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นผู้แทนจังหวัดสระแก้วไปรับการคัดเลือกในระดับภาคต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

คู่มือและแนวดำเนินการคัดเลือก Best Practices