วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice ) การศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว(2)โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้วส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านท่าเต้น
2.โรงเรียนบ้านโคกน้อย
3.โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
4.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
5.โรงเรียนบ้านเขาตาง๊อก
6.โรงเรียนบ้านชุมทอง
รุ่งตะวัน โรจนธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา