วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางมาลี พิณสาย นางประไพ ฉายอรุณ นางรจนา เทียนจันทร์ และนางสาวนงค์นุช บุตรสนาม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ให้นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ 6 ขั้นตอนของ OECD โดยในวันนี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก นายสมศักดิ์ คำสนิท ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว และคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเครื่องผสมปุ๋ยใบไม้ ของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา