การจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560

2 ภารกิจของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว ตามคำสั่ง
คณะกรรมการขับคลื่อนภารปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษธิการในภูมิภาค ที่ 672/2560 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2560 ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว ให้แก่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
โดยคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัตสระแก้ว มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษาฉบับดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นในทิศทางเดียวกันโดยมอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับยุทธศาสตร์การศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 – 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และการดำเนินการปรับยุทธศาสตร์การศึกษาดังกล่าว ให้เป็นในทิศทางเตียวกัน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน