วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในจังหวัด ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือฯ ให้มีความทันสมัยและส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศฯ ให้เป็นระบบสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ที่รับผิดชอบงานด้านลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุม
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา