วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการประจำห้องสอบ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความสุจริต ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พศ. 2563

ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 คณะกรรมการประจำสนามสอบฯ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการตรวจผู้เข้าสอบทุกคนด้วยความเข้มงวด เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติดังนี้
1. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลาในสถานที่สอบ
2.ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพห้ามใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ สวมเสื้อคลุมและรองเท้าเข้าไปในห้องสอบ(โดยให้ถอดไว้หน้าห้องสอบ)
3.อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา กบหรือมีดเหลาดินสอ
4.ให้ใช้ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินเพื่อกรอกข้อมูลต่างๆในกระดาษคำตอบและแบบทดสอบ
3.ให้ใช้ดินสอดำ 2B ฝนรหัสหมายเลขแบบทดสอบและฝนวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา