วันที่ 7 เมษายน 2565 นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว, นางประไพ ฉายอรุณ และนางรพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ได้ร่วมต้อนรับและออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้วร่วมกับ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ ที่ 9 พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วยนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว, ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ,นางวัชราภรณ์ โกสินทร์เจริญชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย กศน. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 เพื่อออกตรวจติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดประเด็นนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง ได้แก่
1. พาน้องกลับมาเรียน/ปักหมุด
2. โรงเรียนคุณภาพ
3. อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ
4. ความปลอดภัยสถานศึกษา
5. หนี้สินครู
โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพภายใต้บริบทของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีลำดับการตรวจเยี่ยมดังนี้
เวลา 9:00 น โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร
เวลา 10:30 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ
เวลา 14:00 น. โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์
เวลา 16:00 น. โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
เวลา 18:00 น.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

 

ข่าวที่ผ่านมา