การติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (4 ภูมิภาค) ของกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสระแก้ว) 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับและรับฟังข้อสรุปว่าด้วยการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (4 ภูมิภาค) ของกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสระแก้ว)  ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยาสมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาคนที่ 2 และประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นหัวหน้าคณะฯ  ภายหลังหลังการประชุมฯ โรงเรียนสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาต่อกรรมาธิการ วุฒิสภา และผู้ร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินโครงการเพื่อต่อยอดพัฒนาต่อไป
จากนั้นเวลา 13.00 น.คณะกรรมาธิการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมสีสันการเรียนรู้คู่การอ่าน ของ ผอ. เนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอผลงานจากโรงเรียนบ้านหนองแก, โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีและโรงเรียนวังหลังวิทยาคมในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายนงาน