วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางมาลี พินสาย ศึกษนิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว(1) โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางลูกเสือ ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความภาคภูมิใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
2. ประเภทครูผู้สอน
3. ประเภทผู้ให้การสนับสนุน ประเภทละ 1 รางวัล
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา