การประชุมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 28 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้พื้นฐานด้านอาชีพ เเละสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันที และเพื่อรองรับการจ้างงานคุณภาพธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัวในทุกภาคส่วน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว / รายงาน