วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
นายไสว สารีบทศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจังหวัดสระแก้วครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ศึกษานิเทศก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองฯ ในจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนจาก สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป.สระแก้ว เขต 2 และ สพม .เขต 7 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา