วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดีและเทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งที่ 2/2562 เวลา 09:30 น ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสถานศึกษาที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือและคณะกรรมการขนาดย่อย จำนวน 70 คน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้อมนำพระราชพระบรมราโชบาย สู่การปฏิบัติ กิจกรรมลูกเสือ โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดำเนินการจัดการชุมนุมลูกเสือภาคตะวันออก โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานชุมนุมรวม 8 จังหวัด ได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ซึ่งจะกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 ถึง 9 มิถุนายน 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมี ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจำนวน 6,810 คน
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา