การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยได้แจ้งที่ประชุม ดังนี้

๑. แนวปฏิบัติและแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับก่อนประถมศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระดับปฐมวัย ให้รับเด็กอายุ ๔-๕ ปี ในเขตพื้นที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๑ และ ๓ โดยไม่มีการวัดความสามารถทางวิชาการ หากมีความจำเป็นและความพร้อมให้รับเด็กอายุ ๓ บีบริบูรณ์เข้าเรียนอนุบาล ๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ตามสำดับ จำนวนนักเรียนต่อห้อง ไม่เกินห้องละ ๓๐ คน
๒. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัตสระแก้ว ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕
๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดประกวดผลงานพื่อคัดเลือกวีธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้มีเวทีในการนำสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจนเป็นการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อเป็นผู้แทนจังหวัดสระแก้วไปร่วมการคัดเลือกในระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ และ/หรือระดับประเทศ ต่อไป
๔. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล และรับผิดชอบ มีการบริหารจัดการ การประเมินผล
การดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โดยการจัดประชุมสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัดสระแก้วและดำเนินการขยายผลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ และได้มอบหมายให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน