การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (สก.สค. จังหวัดสระแก้ว) โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
1.ผู้อำนวยการกลุ่มสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
2. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1, เขต 2, สังกัดเทศบาล 
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
7. ประธานเครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสระแก้ว 
8. โรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว
10. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว 
12. ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสระแก้ว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับชาติ ในลักษณะการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน