การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม จำนวน 15 คน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. การอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนในระบบเลิกกิจการ (รร.ชุมชนพัฒนา)
2. การอนุญาตให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบเลิกกิจการ (รร.ใจรักภาษาไทย)
3. การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการบริหารงานของโรงเรียนพวงคราม
จากนั้นได้ประชุมพิจารณาเรื่องการจัดโครงการและกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้วปีงบประมาณ 2562 และเรื่องอื่นๆ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน