วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (1) ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2563 โดยนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายดำรงค์ มูลรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา