วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเสมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (ผ่านระบบออนไลน์)
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ และเพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา