วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดีและรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
โดยมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ คือการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดีและรางวัลคุรุสภาและจังหวัดประจำปี 2563
ซึ่งที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้
1.การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีประจําปี 2563 จำนวน 16 ราย
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
-ประเภทครู 4 คน
-ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน
-ประเภทศึกษานิเทศก์ 1 คน
-ประเภทบริหารการศึกษา 1 คน
รวม 8 คน
2.การดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา