วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีคณะกรรมการประจำสนามสอบจำนวน 21 คน เข้าร่วมประชุม
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา