การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ ๑ พิจารณาเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ และ เขต ๒ ๒.พิจารณาแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๓. พิจารณาแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ๔. พิจารณาการรับทราบเขตพื้นบริการ สัดส่วนการรับนักเรียน วิธีการคัดเลือกนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียน ๕. พิจารณาการรับทราบแนวทางณรงค์ให้เด็กในจังหวัดที่อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม เพื่อนำมากำหนดเป็นภาพรวมจังหวัด ๖. พิจารณาการรับทราบมาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับ ติดตาม ให้การรับนักเรียน เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อนำมากำหนดเป็นภาพรวมจังหวัด และเรื่องอื่นๆ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน