วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
โดยที่ประชุมมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นป. 6 และม. 3 ปีการศึกษา 2564
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้วในรูปแบบ SAKAEO ด้วยการพัฒนา 6 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนใช้กระบวนการ PDCA ประจำปี 2565
ทั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องพิจารณาดังนี้
1. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552
2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ หลักเกณฑ์ ว 21/2560
3. ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอย้ายกรณีพิเศษ
5. กลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
6. การกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับประกาศรับย้าย และสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
7. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
8. ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
9. การประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
10. การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาริการซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
11. การใช้ตำแหน่งว่างและการกำหนดวิซาเอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)
13. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 14. การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา