การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้นางมาลี พิณสาย ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในการเข้าร่วมประชุม โดยมีนายปริญญา โพธิสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1.รายงานความก้าวหน้าตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้วในรูปแบบ SAKAEO MODEL
2.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำและการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนในจังหวัดสระแก้ว
3.แนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วปีงบประมาณ 2565
4. รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
5. รายชื่อโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว”สระแก้วโมเดล”ต้นแบบระดับประเทศ(เพิ่มเติม)
6. รายงานการแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู
7. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การพิจารณาคดีปกครอง
9. ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
1. การพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school) ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552
3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูขอย้ายกรณีพิเศษ
5. ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
6. ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ข้อไปรับราชการทางสังกัดส่วนราชการอื่น
7. ขออนุมัติให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไซด์งานบริหารสถานศึกษาไปรับราชการทางสังกัดส่วนราชการอื่น
8. การใช้ตำแหน่งว่างและการกำหนดวิชาเอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งของผู้ช่วย
9. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2565
///รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน