การประชุมคณะกรรมการ การจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

–ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสระแก้ว ได้จัดสรรงบประมาณ (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1,519,100.- บาท วัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
 2. เพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ จัดการเรียน ในแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการพระราชดำริ
  ฝึกทักษะโครงงานอาชีพและสร้างเสริมค่านิยมหลักของคนไทย   ให้นักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  ในการดำรงชีวิต สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และเพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ฯ
 3. เป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ได้สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40 %

โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 งบประมาณ 100,000.- บาท จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา จัดทำหลักสูตรในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

(ประชุม 2 รุ่น : 1) สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น คลองหาด วังสมบูรณ์

2) อำเภอวัฒนานคร อรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา)

กิจกรรมที่ 2 งบประมาณ 900,000.- บาท ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน : จัดหา รวบรวมพรรณไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และพรรณไม้ท้องถิ่น จัดทำป้ายชื่อพื้นเมือง หมายเลขประจำต้น เก็บและทำตัวอย่างพรรณไม้
ทำทะเบียนพรรณไม้ ค้นคว้าข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเอกสาร ข้อมูลพื้นบ้าน ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ศึกษาการปลูกเลี้ยงและการขยายพันธุ์    การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ศึกษาโครงสร้างภายในของพืช) และโครงงานฝึกทักษะอาชีพ ตามแนวพระราชดำริ ของนักเรียน (จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ 9 อำเภอๆละ 1 แห่ง)

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการจดบันทึกการทำความดี “ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ” ของนักเรียน และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนนักศึกษา เยาวชน ประชาชน ผู้ทำความดี เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

กิจกรรมที่ 4 งบประมาณ 519,100.- บาท พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต้นแบบ เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม : สร้างฐานการเรียนรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้ ฐานการเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช  ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด ,ฐานการเรียนรู้แปรรูปสมุนไพร, ฐานการเรียนรู้น้ำส้มควันไม้, ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ และจัดอบรมด้านทักษะอาชีพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน

กิจกรรมที่ 5 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ 9 อำเภอๆละ 1 แห่ง งบประมาณแห่งละ 100,000.- บาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณาสถานศึกษาเป้าหมาย ดังนี้

 1. อำเภอเมืองสระแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
 2. อำเภอเขาฉกรรจ์ โรงเรียนบ้านพระเพลิง
 3. อำเภอวังน้ำเย็น โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
 4. อำเภอวังสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านวังใหม่
 5. อำเภอคลองหาด โรงเรียนบ้านเขาดิน
 6. อำเภอวัฒนานคร โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา
 7. อำเภออรัญประเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
 8. อำเภอโคกสูง โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
 9. อำเภอตาพระยา โรงเรียนบ้านโคกไพล

และกิจกรรมที่ 4 พัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต้นแบบ เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม จำนวน 519,100-.บาท

ได้แก่ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ (เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา)

 

ในปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนอรัญประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินกิจกรรม จำนวน 103,000.- บาท นำเสนอการดำเนินกิจกรรม ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นโครงการสนองพระราชกระแส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ “ทำอย่างไรให้ชุมชนให้ชุมชน โดยเฉพาะนักเรียนและประชาชนได้มีส่วนร่วม ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพันธุ์นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป”       ทั้งนี้สามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน สามารถถ่ายทอดสู่การอนุรักษ์พันธุ์พืชในท้องถิ่นของตน สอดคล้องเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานงานตามพระราชดำริฯ  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อ

องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมสพันธุ์ไม้นำเข้าปลูกในโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลต่าง ๆ

องค์ประกอบที่ 4 การเขียนรายงาน

องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

สอบถามได้ค่ะ