การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 7/2563) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายไสว สารีบทศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 7/2563) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน มีเรื่องพิจารณา ดังนี้
1)การแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการโครงการ ”การพัฒนาทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้วิชาภาษาไทย’ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3”
2)การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล ”พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2563
รุ่งตะวัน โรจนธราธราวัฒน์ รายงาน