วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และศึกษานิเทศก์ที่ดูแลด้านข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา