การประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดการประชุมคณะทำงานสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานหลักทางการศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผลการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตามนโยบายเร่งด่วนด้านการจัดการศึกษาของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดรูปแบบ/แนวทางการสร้างการรับรู้และเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

๒. จัดทำผังรายการ/ปฏิทินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัด

๓. จัดทำ รวบรวม ผลงาน/นวัตกรรม ที่เป็นผลงานดีเด่น (Best Practive) ของหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา ในรูปแบบของบทความ clip video VTR ภาพยนตร์สั้น ฯลฯ

๔. กำหนดแนวทางการจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ฯลฯ เผยแพร่ผลงานการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว สู่สาธารณชน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน