วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นเลขานุการ และมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร เป็นประธาน ผอ.สกสค.จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
1. แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
2. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางหารศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3. ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ผู้ขอเลื่อนป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
4. การเกลี่ยและจัดสรรอัตราตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ที่ กคศ. กำหนด ไปกำหนตในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
5. การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
8. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูขอย้ายกรณีพิเศษ

รุ่งตะวัน โจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา