วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และนางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วโดยมีนายศักดิ์ชัยบรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน
เพื่อพิจารณาข้อราชการต่างๆเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน