การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูลนักเรียน นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓, มัธยมศึกษาปีที่ ๖ , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโคส ผ่านระบบสถานศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ ๒ เข็ม
๒. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
๓. ผลการประวดผลการคำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โตย…สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
๔. ทำเนียบนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทุนเฉลิมราชกุมารี และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๕. รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
๖. รายชื่อโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ
ในการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. การพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน ๑ ราย โดย…สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
๒. การพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๒ ราย โดย…สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
 
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ