การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้วตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดสระแก้วตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีวาระที่ประชุมที่สำคัญดังนี้
1. ความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565
4. โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ 2565
5. การขับเคลื่อนเพื่อขอเสนอจากตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว
…ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาดังนี้
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้วตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้วในรูปแบบ SAKAEO MODEL
2. พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำและเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนของผู้เรียนในจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน