การประชุมมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน การประชุมมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งด่วนในห้วง 3 เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในสถานศึกษา จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธาวัฒน์ รายงาน

สอบถามได้ค่ะ