การประชุมวิทยากรเพื่อการขยายผลระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมวิทยากรเพื่อการขยายผลระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีวิทยากรแกนนำเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน เพื่อที่จะขยายผลไปยังสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดสระแก้วรวมทั้งสิ้น 263 แห่ง
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน