วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
– ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามแผนบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ
1. โครงการ TFE (Teams For Education)
2. โครงการ Coaching Teams
3.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
– การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
– การพิจารณาโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีสู่สังคม ในปีงบประมาณ 2563

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา